Świetlica
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ
21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 30, tel./fax 83 343 37 67
Kategoria:

    Świetlica szkolna „PIĄTECZKA” to miejsce, w którym uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności, mają możliwość zrelaksowania się, zjedzenia posiłku, odrobienia zadania domowego, swobodnej zabawy z innymi dziećmi nie tylko w sali świetlicowej, ale również na świeżym powietrzu. Jest również przestrzenią, w której dzieci mogą działać w sposób twórczy, zdobywać nowe umiejętności i kompetencje, poszerzać swoją wiedzę oraz integrować się z rówieśnikami.

          

  Świetlica szkolna otwarta jest od poniedziałku do piątku

 w godzinach od 7.00 do 16.30 i mieści się w salach nr 02 oraz nr 03.

 

Do świetlicy mogą uczęszczać na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych uczniowie, którzy pozostają dłużej w szkole z uwagi na:

 1. pracę zawodową rodziców,
 2. organizację dojazdu do szkoły ucznia,
 3. inne okoliczności wymagające objęcia dziecka opieką świetlicową.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022 [Pobierz PDF]

UWAGA!!! Zapisy uczniów do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/22 prowadzone będą
od dnia 1 września do 7 września 2021 roku.

Karty zgłoszeń dostępne są także:
- u nauczycieli świetlicy,
- przy wejściu do szkoły – portiernia.

Do świetlicy przyjmowane są dzieci
z klas I-III:
- obojga rodziców pracujących,
- samodzielnie wychowujących dzieci,
- dojeżdżające,
oraz dzieci z klas IV-VI w uzasadnionych przypadkach.

Dokładnie wypełnioną kartę zgłoszenia (godziny pobytu dziecka oraz podpisy rodziców we wszystkich wskazanych miejscach) przynosi uczeń nauczycielowi świetlicy w pierwszym dniu pobytu.

Ważne informacje:

 1. z oferty świetlicy szkolnej nie mogą korzystać dzieci ze szkolnych oddziałów przedszkolnych;
 2. Kartę zapisu dziecka do świetlicy należy wypełnić wpisując wszystkie dane i dostarczyć do nauczyciela/wychowawcy świetlicy - druk Karty można również pobrać bezpośrednio u nauczyciela/wychowawcy świetlicy w sali nr 02;
 1. dziecko pierwszego dnia pobytu w świetlicy zgłasza się do niej z wypełnioną Kartą zapisu do świetlicy, w której znajdują się między innymi informacje o telefonach kontaktowych do rodziców/opiekunów prawnych oraz osobach upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy lub informacje o samodzielnym powrocie dziecka do domu;
 2. rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do nanoszenia wszelkich zmian podanych w Karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej – zmiany dokonują rodzice osobiście, bezpośrednio u nauczycieli/wychowawców świetlicy.

Ramowy rozkład dnia świetlicy szkolnej

 

Oferta świetlicy szkolnej - ZOBACZ PREZENTACJĘ

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ OBOWIĄZUJĄCY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI nr 5 im. 
JANA KOCHANOWSKIEGO w BIAŁEJ PODLASKIEJ

(Zarządzenie nr 14 z dnia 19 lutego 2021 roku

Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej)

 

 1. Postanowienia ogólne
 1. Świetlica jest zorganizowana dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:
  1) czas pracy rodziców,
  2) organizację dojazdu do szkoły,

3) inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i zadań wychowawczo - opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz programie wychowawczym.
 2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy.
 3. Pracownikami świetlicy są nauczyciele - wychowawcy świetlicy.
 4. Świetlica dysponuje pomieszczeniami wskazanymi przez dyrektora szkoły.
 5. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innych miejscach niż sale świetlicowe.
 6. Wychowankowie świetlicy korzystają z szatni szkolnej.
 7. Wychowankowie świetlicy korzystają z wyodrębnionego pomieszczenia sanitarnego.
 8. W świetlicy obowiązują ogólnoszkolne warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
 9. Każdy wychowanek świetlicy, uczeń przebywający czasowo w świetlicy oraz każdy uczestnik zajęć, imprez, konkursów świetlicowych jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu świetlicy.
 10.  Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w świetlicy oraz za zabawki bądź telefony komórkowe itp., które przynoszą dzieci.
 11.  Rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową opłatnością za zniszczony sprzęt.
 12.  W sprawach spornych rodzice (opiekunowie) mają prawo zgłosić się do dyrektora lub wicedyrektora szkoły.
 13.  Rodzice (opiekunowie) mają prawo wydać pisemną zgodę na samodzielne opuszczenie przez dziecko świetlicy w określonym czasie lub pisemnie upoważnić inną osobę do odbioru dziecka ze świetlicy, jednocześnie przejmując odpowiedzialność za dziecko po opuszczeniu świetlicy.

1) Dzieci do lat 7 odbierają wyłącznie rodzice/ prawni opiekunowie lub osoby pełnoletnie do tego upoważnione w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.

 • Opieki nad uczniami odbieranymi ze świetlicy nie mogą stanowić dzieci do 10 roku życia.
 1. Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy; przekazania swojego dziecka pod opiekę wychowawcy świetlicy od godz. 7:00 i odebrania do godz. 16:30.
 2. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do zapoznania się i respektowania regulaminu świetlicy, który udostępniony jest do wglądu w świetlicy
  i na stronie internetowej szkoły.
 3. Cele i zadania
 4. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, pomocy w nauce oraz zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.
 5. Do zadań świetlicy należy w szczególności:

1) Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej.

2) Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.

3) Organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień.

4) Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego.

5) Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia.

6) Pomoc w organizacji żywienia w stołówce (zaprowadzanie wychowanków na obiad).

7) Współpraca z rodzicami (opiekunami) i nauczycielami wychowanków, a także z nauczycielami - specjalistami zatrudnionymi w szkole.

 1. Oprócz wymienionych zadań świetlica może organizować:

1) imprezy szkolne,

2) imprezy pozaszkolne (konkursy, zawody, turnieje, itp.),

3) może współpracować z placówkami oświatowymi, wychowawczymi, opiekuńczymi, kulturalnymi, profilaktyki i innymi wspomagającymi realizację zadań świetlicy.

 1. Działania pozaszkolne wymienione wyżej są podejmowane za wiedzą i zgodą Dyrektora Szkoły z tym, że zgoda może być wyrażona ustnie.

 III. Organizacja pracy w świetlicy

 1. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 16.30.
 2. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze w szkole zgodnie z ustaleniem dyrektora szkoły.
 3. W świetlicy dzieci mogą korzystać z telefonów komórkowych wyłącznie w celu kontaktu z rodzicami i jedynie za zgodą nauczyciela - wychowawcy świetlicy.
 4. W świetlicy mogą być prowadzone zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, czytelnicze, teatralne, żywego słowa, ruchowe i rekreacyjne, dydaktyczne i inne wspomagające rozwój ucznia.
 5. Plan dnia jest określony w ramowym rozkładzie dnia świetlicy.
 6. Ramowy rozkład dnia porządkuje czas pobytu w świetlicy szkolnej i jest określeniem działań podejmowanych przez wychowanków pod kierunkiem nauczyciela - wychowawców świetlicy w przybliżonych ramach czasowych.
 7. Wychowawca dostosowuje rodzaj aktywności i propozycje działań wychowanków zależnie m.in. od bieżących warunków organizacyjnych, liczebności grupy wychowawczej, pogody i dostępności pomieszczeń szkoły.
 8. Odzwierciedleniem zrealizowanych działań opiekuńczo - wychowawczych w danym dniu są zapisy w dzienniku zajęć świetlicy.
 9. Jednostka zajęć w świetlicy wynosi 60 minut, przerwy regulowane są zgodnie z potrzebami grupy lub dziecka.
 10. Dziecko przyjęte do świetlicy uczestniczy w zajęciach zorganizowanych przez wychowawców świetlicy.
 11. Zajęcia świetlicowe uwzględniają rozpoznane zainteresowania oraz potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów, których realizacja będzie miała wpływ na rozwój psychofizyczny poszczególnych uczniów.
 12. Kryteria tworzenia grup wychowawczych uwzględniają:

1) godziny rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych uczniów,

2) ustalone potrzeby edukacyjne i zainteresowania uczniów.

 1. Uczeń może korzystać ze stołówki szkolnej.

1) Na obiady dzieci chodzą pod opieką wychowawcy świetlicy.

2) Czynności związane z regulowaniem płatności za obiady Płatności rodzice załatwiają samodzielnie.

 1. Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie prawidłowo wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA dziecka do świetlicy w wyznaczonym przez szkołę terminie.
  2. Do świetlicy na pobyt stały w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać w szkole ze względu na brak możliwości zapewnienia im opieki przez rodziców /opiekunów prawnych w szczególności:

1) obojga rodziców pracujących,

2) samotnie wychowujących dzieci,

3) dzieci dojeżdżające,

4) dzieci posiadające starsze rodzeństwo w szkole,

5) dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 1. Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej podejmuje dyrektor szkoły, po zaopiniowaniu KARTY ZGŁOSZENIA dziecka przez komisję rekrutacyjną.
 2. Rekrutację do świetlicy szkolnej przeprowadza komisja w składzie określonym w Statucie Szkoły.
 3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na dany rok szkolny na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców (opiekunów), w których określają:

1) godziny przebywania dziecka w świetlicy,

2) wskazują formę  jego powrotu do domu (samodzielnie lub pod opieką, wskazując osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy),

3) deklaracje rodziców dotyczące potrzeb edukacyjnych i zainteresowań dziecka oraz oczekiwań wobec sprawowania opieki świetlicowej.

 1. Przy rozpatrywaniu kart zgłoszeń w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie klas 1 -3, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, rodzin niepełnych, uczniowie dojeżdżający do szkoły, uczniów posiadających starsze rodzeństwo w szkole oraz uczniowie z niepełnosprawnością.
 2. W przypadku, gdy liczba dzieci deklarowanych do stałego udziału w zajęciach świetlicowych przekracza możliwości organizacyjne i kadrowe świetlicy, decyzję o przyjęciu dziecka lub odmowie przyjęcia podejmuje dyrektor szkoły.
 3. W przypadku nagłej potrzeby zaopiekowania w świetlicy dziecka, które nie jest do niej zapisane, dopuszcza się, że nauczyciele świetlicy mogą w sytuacji wyjątkowej zapewnić opiekę takiemu dziecku na podstawie informacji pisemnej zgłoszonej przez rodzica/opiekuna prawnego do wychowawcy klasy lub stosownego wpisu w dzienniku elektronicznym. Wychowawca ma obowiązek powiadomić nauczycieli świetlicy o takiej konieczności.

9.Zapisy do świetlicy odbywają się do 10 września bieżącego roku szkolnego.

10.W miarę potrzeb rodziców (opiekunów) i możliwości szkoły zapisanie dziecka do świetlicy jest możliwe od września do czerwca danego roku szkolnego.

 1. Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy
 2. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) ma prawo do:

1) Opieki wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej.

2) Życzliwego, podmiotowego traktowania.

3) Swobody wyrażania myśli i przekonań.

4) Bezpiecznego pobytu w świetlicy - ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej.

5) Udziału w zajęciach, imprezach i wydarzeniach świetlicowych.

6) Pomocy nauczyciela – wychowawcy świetlicy w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

7) Pomocy w nauce.

8) Życzliwego i podmiotowego traktowania.

9) Otrzymywania pochwał, nagród, wyróżnień.

10) Korzystania z udostępnionych pomocy dydaktycznych, książek, czasopism, gier, zabawek, przyborów i sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy.

11) Poszanowania swojej  własności.

12) Higienicznych warunków przebywania w świetlicy.

13)Korzystania z szatni podczas pobytu w świetlicy.

 1. Obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy):

1) Zgłasza swoją obecność niezwłocznie po wejściu do świetlicy.

2) Nie opuszcza świetlicy bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy i uzyskania jego zgody na wyjście.

3) Przestrzega postanowień Regulaminu świetlicy.

4) Przestrzega zasad współpracy w grupie.

5) Nie używa agresji w rozwiązywaniu napotkanych problemów – o każdej trudnej sytuacji informuje nauczyciela – wychowawcę świetlicy.

6) Nie używa wulgaryzmów.

7) Dba o bezpieczeństwo własne i innych dzieci.

8) Przestrzega postanowień nauczyciela.

9) Szanuje sprzęt i rzeczy będące na wyposażeniu świetlicy.

10) Dba o porządek i ład w pomieszczeniach  świetlicy.

11) Przestrzega zasad kultury i stosuje się do poleceń nauczyciela.

12) Zmienia obuwie.

13) Pozostawia wierzchnie okrycia oraz tornister/plecak w miejscu do tego przeznaczonym.

14) Spożywa posiłki siedząc przy stoliku.

15) Nie korzysta z telefonów komórkowych bez wiedzy i pozwolenia  nauczyciela.

16) Wie, że ponosi odpowiedzialności za własne postępowanie.

17) Nie wychodzi samodzielnie do sklepiku szkolnego.

18) Przynosi do świetlicy tylko przedmioty, które są mu bezpośrednio potrzebne do zajęć szkolnych w danym dniu.

 1. Wyposażenie ucznia musi być spakowane w plecaku, torbie lub worku.

19) Uczeń dba o to, aby jego rzeczy były odłożone na wyznaczone miejsce w świetlicy, np. na półkę przeznaczoną na plecaki. Plecak (torba, worek) musi być zamknięty.

 1. Nagrody i kary
 2. Każdy wychowanek świetlicy oraz każdy uczestnik zajęć, imprez, konkursów może otrzymać nagrodę.
 3. Nagrody przyznaje się za szczególne osiągnięcia, wzorowe zachowanie, udział w konkursach, działania na rzecz społeczności świetlicowej, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą i inne postawy, zachowania, działania na forum świetlicy będące pozytywnym przykładem dla innych.
 4. Nagrody są przyznawane przez nauczycieli - wychowawców świetlicy z inicjatywy własnej lub innych członków społeczności szkolnej.
 5. Nagrody:

1) Wyróżnienie - pochwała wobec grupy.

2) Pochwała na forum zespołu klasowego i w obecności wychowawcy klasy.

3) Pochwała przekazana rodzicom (opiekunom).

4) Umieszczenie pochwały na tablicy informacyjnej w świetlicy w formie uzgodnionej z wychowankami na początku każdego roku szkolnego.

5) Podziękowania w formie dyplomu pamiątkowego.

6) Wyróżnienie na apelu lub uroczystości szkolnej.

 1. Za nieprzestrzeganie Regulaminu świetlicy i zasad dobrego zachowania, a w szczególności za łamanie zasad bezpieczeństwa przewiduje się kary.
 2. Wychowawca świetlicy może zastosować kary wobec wychowanków świetlicy, uczniów czasowo przebywających w świetlicy oraz uczestników zajęć, imprez, konkursów świetlicowych.
 3. Kary:

1) Upomnienie ustne na forum grupy.

2) Poinformowanie ustne lub pisemne rodziców (opiekunów).

3) Uwaga pisemna w dzienniku elektronicznym.

4) Upomnienie lub nagana udzielona przez dyrektora szkoły.

 1. Uczeń, którego zachowanie jest rażąco niewłaściwe lub zagraża bezpieczeństwu swojemu i innych dzieci, po wyczerpaniu wszelkich dostępnych szkole możliwości (rozmów z rodzicami, kar, interwencji psychologa, pedagoga) może być usunięty z listy wychowanków świetlicy.

1) Decyzję o usunięciu dziecka ze świetlicy podejmuje dyrektor szkoły na wniosek nauczycieli - wychowawców świetlicy.

2) Od decyzji dyrektora szkoły nie ma odwołania.

3) Rodzice dziecka karnie usuniętego ze świetlicy mogą po raz kolejny starać się o umieszczenie dziecka w świetlicy dopiero w następnym roku szkolnym.

VII. Zadania nauczyciela - wychowawcy świetlicy

 1. Wychowawca w świetlicy szkolnej:

1) Prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy.

2) Odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

3) Dzieciom będącym pod jego opieką zapewnia pomoc w odrabianiu lekcji, możliwość udziału w zajęciach tematycznych.

4) Przestrzega ustaleń zawartych w Regulaminie świetlicy.

5) Bierze udział w opracowaniu: rocznego plany pracy świetlicy, Regulaminu świetlicy, Ramowego rozkładu dnia, sprawozdań z działalności świetlicy.

6) Realizuje roczny plan pracy świetlicy, z uwzględnieniem ramowego rozkładu dnia, prowadzi zajęcia z dziećmi.

7) Dba o aktualny i atrakcyjny wygląd świetlicy.

8) Systematycznie prowadzi zapisy w dzienniku elektronicznym oraz odnotowuje godziny wejścia i wyjścia ucznia ze świetlicy.

9) Przestrzega dyscypliny pracy.

10) Zapoznaje uczniów z regulaminem świetlicy i zasadami zachowania oraz monitoruje ich przestrzeganie.

11) Uzgadnia z przełożonymi potrzeby materialne świetlicy.

12) Dba o dobre imię i promocję świetlicy w środowisku lokalnym.

 1. Nauczyciel - wychowawca świetlicy ma prawo do korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz właściwych placówek i instytucji oświatowych.
 2. Nauczyciel - wychowawca świetlicy wchodzi w skład Rady Pedagogicznej szkoły i składa roczne sprawozdania ze swojej działalności.
 3. Nauczyciel - wychowawca świetlicy współpracuje z rodzicami (opiekunami), pielęgniarką szkolną, pedagogiem, psychologiem i innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole oraz Radą Pedagogiczną.

VIII. Powierzanie opiece i odbieranie

 1. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały powierzone jego opiece, czyli przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych.
 2. Nauczyciele uczący w klasach 1-3 zobowiązani są przekazać uczniów osobiście pod opiekę wychowawcom świetlicy.
 3. W sytuacjach, kiedy uczeń w czasie pobytu w świetlicy ma zaplanowane zajęcia specjalistyczne z innym nauczycielem to nauczyciel prowadzący te zajęcia ma obowiązek osobiście odebrać ucznia z grupy świetlicowej i odprowadzić go  po przeprowadzonych zajęciach do świetlicy szkolnej.

1) Godziny wyjścia i ponownego wejścia ucznia do świetlicy nauczyciel wychowawca świetlicy odnotowuje w dzienniku elektronicznym.

 1. Nauczyciele uczący w klasach 1 mają obowiązek odebrania dzieci ze świetlicy na zajęcia edukacyjne w I półroczu roku szkolnego w tzw. okresie adaptacyjnym pierwszoklasistów.
 2. Po przyjściu do świetlicy dziecko zgłasza swoje przybycie i nauczyciel rejestruje godzinę wejścia dziecka w dzienniku elektronicznym.
 3. Tak samo postępuje w przypadku odbioru przez rodziców lub osoby upoważnione oraz kiedy wychodzi samodzielnie ze świetlicy.
 4. Uczeń wychodzi ze świetlicy wyłącznie za wiedzą i zgodą wychowawcy.
 5. Uczeń, który samodzielnie wraca do domu ze świetlicy szkolnej musi mieć pisemną zgodę rodziców (opiekunów) na samodzielny powrót do domu i opuszcza świetlicę o godzinie wskazanej przez rodziców w karcie zgłoszenia.

1) Samodzielny powrót do domu może dotyczyć tylko uczniów, którzy ukończyli 7 rok życia.

 1. Za dziecko, które za pisemną zgodą rodzica (opiekuna) samodzielnie wraca do domu lub jest odbierane przez osobę upoważnioną odpowiada rodzic (opiekun), czyli osoba wydająca zgodę.
 2. W przypadku odbioru dziecka przez inne pełnoletnie osoby niż rodzice (opiekunowie) wymagane jest pisemne upoważnienie.
 3. Rodzice (opiekunowie), których dzieci odbierane są przez starsze (niepełnoletnie) rodzeństwo wyrażają zgodę i oświadczenie na piśmie o odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w drodze ze szkoły do domu - jest to traktowane, jako samodzielny powrót do domu.
 4. Każda zmiana organizacji przyprowadzania i odbioru dziecka ze świetlicy musi być dokonana wyłącznie w formie pisemnej.
 5. Jednorazowe upoważnienie na odbiór dziecka ze świetlicy wystawia rodzic (opiekun) i musi ono zawierać: imię, nazwisko, nr dowodu osobistego osoby odbierającej dziecko oraz czytelny podpis rodzica (opiekuna).
 6. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść ze świetlicy z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela świetlicy szkolnej, nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie
  z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.
 7. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego.
 8. Dziecko należy odebrać ze świetlicy zgodnie z deklaracją podaną w karcie zgłoszenia najpóźniej do godz. 16:30.
 9. Wychowawca świetlicy może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub zachowanie tej osoby jest agresywne.
 10. W takim przypadku nauczyciel świetlicy ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy oraz skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor lub jego zastępca.
 11. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez okazanie postanowienia sądowego w tej sprawie.
 12. Dzieci przebywające pod opieką nauczycieli – wychowawców świetlicy mogą opuszczać świetlicę tylko pod opieką rodziców/prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie przez rodziców/prawnych opiekunów.
 13. Sytuacje wyjątkowe
 14. W sytuacji, gdy dziecko zgłasza złe samopoczucie nauczyciel - wychowawca świetlicy zgłasza ten fakt pielęgniarce szkolnej i przekazuje telefoniczną informację rodzicowi (opiekunowi) ucznia.
 15. Nauczyciel – wychowawca świetlicy zapewnia natychmiastową pomoc dziecku, które uległo wypadkowi.
 16. W przypadku, kiedy dziecko nie jest odebrane ze świetlicy do godz.16:30 nauczyciel - wychowawca podejmuje następujące działania:

1) Kontaktuje się telefonicznie z rodzicami (opiekunami), osobami upoważnionymi do odbioru dziecka. Po konsultacji z rodzicami dziecko nadal przebywa w świetlicy pod opieką nauczyciela - wychowawcy.

2) Po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami (opiekunami) lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka zawiadamia dyrektora szkoły, a następnie Policję lub Straż Miejską.

3) Sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań.

 1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że rodzic (opiekun) lub osoba upoważniona zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość lub odurzenie, należy:

1) Niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły.

2) Nakazać osobie nietrzeźwej lub odurzonej opuszczenie terenu szkoły, a w przypadku odmowy powiadomić Policję lub Straż Miejską.

3) Wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka - osobę upoważnioną.

4) Jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, należy powiadomić Policję lub Straż Miejską.

5) Wychowawca świetlicy sporządza notatkę na temat zaistniałego zdarzenia i podjętych działań.

 1. Dokumentacja świetlicy
 2. Dokumentacja świetlicy to:

1) Regulamin świetlicy.

2) Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.

3) Ramowy rozkład dnia.

4) Dziennik elektroniczny.

5) Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

6) Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.

 1. Wyposażenie świetlicy
  1. Pomieszczenia świetlicy zapewniają warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.
  2. Świetlica szkolna jest wyposażona w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.
  3. W świetlicy jest telefon wewnętrzny.
  4. Sprzęt i wyposażenie świetlicy służy zarówno nauczycielom/wychowawcom jak i dzieciom.
  5. Nauczyciele – wychowawcy świetlicy organizują przestrzeń i ustalają miejsca przechowywania zarówno własności świetlicy jak i przedmiotów należących do osób korzystających ze świetlicy, np. odpowiednie miejsce na plecaki dzieci, właściwe miejsce na dokumentację czy sprzęt audiowizualny.
  6. Dzieci mają prawo do korzystania z udostępnionego wyposażenia świetlicy.
  7. Wszyscy korzystający z pomieszczeń i wyposażenia świetlicy są zobowiązani do dbałości dbania o mienie szkolne.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany opracowują wychowawcy świetlicy we współpracy z dyrektorem szkoły.
 2. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany zatwierdza dyrektor szkoły.
 3. Obowiązujący regulamin świetlicy jest dostępny w świetlicy i na stronie internetowej szkoły.
 4. W sprawach, które są nieunormowane w niniejszym regulaminem decyzję podejmują nauczyciele - wychowawcy świetlicy w ramach swoich kompetencji lub dyrektor szkoły.
   

Regulamin świetlicy wchodzi w życie z dniem 22 lutego 2021r.