Klasy pierwsze
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ
21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 30, tel./fax 83 343 37 67

 

Szanowni Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły,
które od 1 września 2022 roku rozpoczną edukację w klasie 1 NASZEJ SZKOŁY.

 

Informuję, że od dnia 28 lutego 2022 roku, godz. 8.00 do dnia 18 marca 2022 roku do godziny 15.00 szkoła przyjmuje ZGŁOSZENIA dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023.

W tych dniach prosimy o zalogowanie się na stronie internetowej szkoły (szp5.pl) i dokładne wypełnienie wszystkich pól druku ZGŁOSZENIA  dziecka do szkoły obwodowej. Aplikacja będzie dostępna w zakładce  REKRUTACJA.

Formą preferowaną jest przesłanie w systemie informatycznym druku zgłoszenia do szkoły. Jeżeli ZGŁOSZENIE podpiszecie Państwo  profilem zaufanym i wyślecie ZGŁOSZENIE poprzez system informatyczny wizyta w szkole nie jest potrzebna.

Jeżeli nie posiadacie Państwo profilu zaufanego, a  ZGŁOSZENIE wprowadziliście elektronicznie do systemu  należy je wydrukować,  podpisać odręcznie i dostarczyć do szkoły (skrzynka podawcza w Strefie dla Rodzica).

W przypadku, gdy nie możecie Państwo wypełnić ZGŁOSZENIA w systemie elektronicznym prosimy o czytelne i kompletne wypełnienie druku ZGŁOSZENIA, który możecie Państwo otrzymać w szkole (główne wejście do szkoły, Strefa dla Rodzica).

Jeżeli wybieracie Państwo dla swego dziecka inną placówkę proszę o przekazanie tej informacji pracownikowi sekretariatu naszej szkoły, nr telefonu 83 343 37 67. To bardzo ważne, ponieważ Dyrektor Szkoły jest obowiązany posiadać pełną wiedzę o miejscu realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych w obwodzie swojej szkoły.

W wejściu do szkoły, w „Strefie dla Rodzica”, dostępne są również druki „Zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej – informacja wstępna” na rok szkolny 2022/2023.

Przypominam,
że obowiązujące terminy dokonania zgłoszenia dziecka
do klasy pierwszej szkoły obwodowej w naszym mieście
to dni od 28 lutego, godz. 8.00 do 18 marca, godz. 15.00 2022 roku.


Wykaz ulic należących do obwodu szkoły      Pobierz.pdf


Wszelkie informacje na temat prowadzonego postępowania rekrutacyjnego będą przekazywane Państwu na bieżąco w zakładce REKRUTACJA zamieszczonej w pasku powyżej.

dn. 10.02.2022 r
Violetta Chmielewska
Dyrektor Szkoły


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas 1      Pobierz.pdf

Kryteria rekrutacji do klas 1      Pobierz.pdf


Rekrutacja elektroniczna uczniów do klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasto Biała Podlaska na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych odbędzie się z wykorzystaniem systemu informatycznego.
Corocznie doskonalimy miejską ofertę edukacyjną, by w proponowanym standardzie kształcenia i opieki, oprócz dbałości o wiedzę i umiejętności, stwarzać uczniom sprzyjające warunki do zabawy, nauki oraz dbać o ich bezpieczeństwo.

Do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 przyjmowane są:

 1. dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 2. dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2016) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Przedstawiamy Państwu informację na temat zasad prowadzonego naboru uczniów do klas 1 na rok szkolny 2022/2023.

Ważne!
W dniach od 28 lutego 2022 r. godz. 8.00 do dnia 18 marca 2022 r. godz. 15.00. rodzice/opiekunowi prawni zgłaszają dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły.

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie pierwszej w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Zgłoszenia dziecka można dokonać przez:

 1. system elektroniczny, lub
 2. pobierając druk z sekretariatu, strony internetowej szkoły.

Formularz zgłoszenia dziecka obwodowego będzie dostępny do wypełnienia po uruchomieniu strony internetowej dostępnej pod adresem:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do innej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Biała Podlaska uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023.

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Link do systemu rekrutacji będzie również dostępny na każdej stronie publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez miasto Biała Podlaska. Rodzice będą zobowiązani do podania krok po kroku danych zgodnie z formularzem wniosku i wybrania maksymalnie trzech szkół podstawowych wg własnych preferencji po zapoznaniu się z pełną ofertą placówek.

System rekrutacji zostanie uruchomiony dnia 21 marca 2022 roku o godz. 8.00.

Link do systemu rekrutacji (kliknij na obrazek)

Etap składania wniosków rozpocznie się
od 21 marca 2022 r. od godz. 8.00.
będzie trwał do 29 marca 2022 r. do godz. 15.00

Rodzice mają możliwość rejestracji wniosków kandydatów do klas pierwszych
szkół podstawowych do 29 marca 2022 r. do godz. 15.00.
Po tym terminie system zostanie zamknięty.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały kłopoty w obsłudze systemu otrzymają pomoc w wybranej placówce. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.

Sposób dostarczenia wniosku:

 1. wypełniony wniosek wraz z załącznikami będzie można podpisać cyfrowo używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego - nie będzie wtedy potrzebna osobista wizyta w placówce
  lub
 2. w przypadku nieposiadania podpisu cyfrowego wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami (dokumentami i  oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) należy dostarczyć do szkoły podstawowej pierwszego wyboru.

Ważne!

6 kwietnia 2022 r. o godz. 13.00 zostanie opublikowana
lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do klas pierwszych szkół podstawowych

W dniach od 6 kwietnia od godz. 13.00 do 11 kwietnia do godz. 15.00 rodzice kandydatów zakwalifikowanych będą zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu dziecka do szkoły podstawowej, do której dziecko zostało zakwalifikowane poprzez:

 1. w przypadku posiadania podpisu cyfrowego w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego
  lub
 2. wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty placów­­ki
  lub
 3. wysyłając potwierdzenie pocztą
  lub
 4. bezpośrednio w placówce.

Ważne!

Brak potwierdzenia woli przez rodzica
jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole.

W dniu 13 kwietnia 2022 r. o godz. 13.00
zostanie opublikowana lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do klas pierwszych szkół podstawowych.

Wyniki postępowań rekrutacyjnych będą dostępne na po zalogowaniu na konto rodzica w elektronicznym systemie rekrutacji oraz bezpośrednio w szkołach.

 

PODSTAWY PRAWNE:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019, poz.1737);
 3. Uchwała Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Biała Podlaska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium;
 4. Uchwała NR XXXII/3/22 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Biała Podlaska oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2022 r.;
 5. Zarządzenie nr 19/22 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 24 stycznia 2022 r. w  sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Biała Podlaska.
 6. Zarządzenie nr 29/22 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 2 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Biała Podlaska.