Rekrutacja 2021/2022
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ
21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 30, tel./fax 83 343 37 67

REKRUTACJA na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły,
które od 1 września 2021 roku rozpoczną edukację w klasie 1 NASZEJ SZKOŁY.

Informujemy, że uległ zmianie druk ZGŁOSZENIA dziecka do szkoły obwodowej. Aktualny druk znajduje się w systemie rekrutacji elektronicznej – link do systemu VULCAN zamieszczamy poniżej w zakładce „V EDUKACJA nabór do klasy pierwszej” lub można go odebrać w siedzibie szkoły (wejście główne do szkoły – „Strefa dla Rodzica”).

Co należy zrobić, aby dokonać zapisu do dziecka mieszkającego w obwodzie naszej szkoły do klasy pierwszej?
Rodzice/prawni opiekunowie:

 

 • wypełniają w systemie informatycznym ZGŁOSZENIE o przyjęcie dziecka,

 • podpisują ZGŁOSZENIE profilem zaufanym i wysyłają w systemie do szkoły obwodowej;
  lub

 • wypełniają w systemie informatycznym ZGŁOSZENIE o przyjęcie dziecka,

 • drukują wypełnione ZGŁOSZENIE i po podpisaniu składają w szkole obwodowej;
  lub

 • pobierają druk ZGŁOSZENIA ze szkoły (wejście główne, tzw. Strefa dla Rodzica), wypełniają papierowy druk ZGŁOSZENIA odręcznie i po podpisaniu składają w szkole obwodowej,

 • informacje zawarte w ZGŁOSZENIU wprowadza do systemu informatycznego pracownik merytoryczny wskazany przez Dyrektora Szkoły.

 

W wejściu do szkoły, w „Strefie dla Rodzica”, dostępne są również druki „Zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” na rok szkolny 2021/2022. Przypominamy, że obowiązujące terminy dokonania zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły obwodowej w naszym mieście to dni od 22 lutego do 12 marca 2021 roku.

dn. 19.02.2021 r.
Violetta Chmielewska
Dyrektor Szkoły

Szanowni Rodzice dzieci w wieku 5 i 6 lat!
Informuję Państwa, że rekrutacja do szkolnych oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 01.03.2021r. Będzie odbywać się przez system elektroniczny Vulcan. Link do systemu będzie dostępny na naszej stronie internetowej. O szczegółowych terminach będziemy informować Państwa na bieżąco.

dn. 19.01.2021 r.
Violetta Chmielewska
Dyrektor Szkoły

Szanowni Państwo Rodzice dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2021/2022 edukację w klasie 1 i zamieszkałych w obwodzie Naszej Szkoły!
Informuję Państwa, że w dniach od 22 lutego 2021 roku od godz. 800 do dnia 12 marca 2021 roku do godz. 1500 należy dokonać zgłoszenia dziecka do klasy 1 szkoły obwodowej. Elektroniczny system rekrutacji umożliwi dokonanie zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodach poszczególnych szkół z poziomu strony dla rodzica. Rodzic będzie mógł podpisać druk ZGŁOSZENIA profilem zaufanym/podpisem kwalifikowanym. Osoby, które nie posiadają podpisu cyfrowego będą musiały wydrukować druk ZGŁOSZENIA z systemu lub pobrać go ze szkoły, dokładnie wypełnić i podpisać. Taki dokument należy dostarczyć do szkoły obwodowej. Po przekazaniu szkole druku ZGŁOSZENIA Państwa dziecko ma zapewnione z urzędu miejsce w klasie 1 i nie uczestniczy w prowadzonym przez szkołę postępowaniu rekrutacyjnym. Wykaz ulic przynależnych do obwodu Naszej Szkoły zamieszczamy poniżej.

dn. 05.02.2021 r.
Violetta Chmielewska
Dyrektor Szkoły

 

Piątka zaprasza!

Podążamy za potrzebami Naszych Uczniów organizując edukację tak, by spotkanie Państwa dzieci ze szkołą było początkiem odpowiedzialnej i radosnej edukacji. Ideą Naszej Szkoły jest to, aby wszystkie dzieci, również te z niepełnosprawnością, czerpały radość z uczenia się w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu wśród nauczycieli, dla których uśmiech ucznia jest wartością i celem samym w sobie. Ten cel osiągamy w codziennej współpracy z Rodzicami.

Zapraszamy!

 

Obwód szkoły - wykaz ulic

 


Rekrutacja dzieci
do szkolnych oddziałów przedszkolnych
na rok szkolny 2021/22 

Szanowni Państwo...

Zapisy dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych są naturalnym elementem organizacji wychowania przedszkolnego.
Poniżej przedstawiamy Państwu informację na temat zasad prowadzonego naboru na rok szkolny 2021/2022.
Corocznie doskonalimy miejską ofertę edukacyjną, by w proponowanym standardzie kształcenia i opieki, oprócz dbałości o wiedzę i umiejętności, stwarzać dzieciom sprzyjające warunki do zabawy, nauki oraz dbać o ich bezpieczeństwo.

KONTYNUACJA
wychowania przedszkolnego

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym oddziale przedszkolnym nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie od 01.02.2021 r. do 19.02.2021 r.

REKRUTACJA
na wolne miejsca

Nabór na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym rozpocznie się 1 marca 2021 r. Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego po raz pierwszy lub których rodzice zdecydują się na zmianę oddziału przedszkolnego, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Etap składania wniosków rozpocznie się od 1 marca 2021 r. od godz. 800 i będzie trwał do 16 marca 2021 r. do godz. 1500

Rodzice mają możliwość rejestracji wniosków kandydatów do oddziałów przedszkolnych do 16 marca 2021 r. do godz. 1500. Po tym terminie system zostanie zamknięty.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały kłopoty w obsłudze systemu, otrzymają pomoc w szkole.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.

Rodzice będą zobowiązani do podania krok po kroku danych zgodnie z formularzem wniosku i wybrania czterech oddziałów przedszkolnych/przedszkoli wg własnych preferencji.

Zanim podejmiecie Państwo decyzję, będziecie mogli zapoznać się z pełną ofertą każdego oddziału przedszkolnego/przedszkola.

Sposób dostarczenia wniosku:

 • wypełniony wniosek wraz z załącznikami będzie można podpisać cyfrowo używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego - nie będzie wtedy potrzebna osobista wizyta w placówce
  lub

 • w przypadku nieposiadania podpisu cyfrowego wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami (dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) należy dostarczyć do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.

26 marca 2021 r. o godz. 1300 zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego.

W dniach od 26 marca od godz. 1300 do 2 kwietnia do godz. 1500 rodzice dzieci zakwalifikowanych będą zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego/przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane poprzez:

<ol "1"="" type="">
 • w przypadku posiadania podpisu cyfrowego w systemie naboru elektronicznego, po zalogowaniu na konto dla rodzica, używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego,
  lub

 • wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty placówki,
  lub

 • wysyłając potwierdzenie pocztą,
  lub

 • bezpośrednio w placówce.

Z uwagi na ograniczenia epidemiczne zaleca się potwierdzenie woli wskazane w punktach 1 - 3.

Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w oddziale przedszkolnym.


W dniu 7 kwietnia 2021 r. o godz. 1300 zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego.

Wyniki postępowań rekrutacyjnych będą dostępne po zalogowaniu na konto rodzica w elektronicznym systemie rekrutacji, na stronach internetowych oraz bezpośrednio w placówce w widocznym miejscu przy wejściu głównym tak, aby nie było potrzeby wchodzenia do przedszkola/szkoły.


KRYTERIA REKRUTACYJNE Z LICZBĄ PUNKTÓW - Uchwała Rady Miasta

DATY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO - Zarządzenie Prezydenta Miasta

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIÓW REKRUTACYJNYCH

TRYB ODWOŁAWCZY

 


Rekrutacja uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2021/22


 

Rekrutacja elektroniczna uczniów do klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasto Biała Podlaska na rok szkolny 2021/2022

 

Pierwszy raz w naszym mieście rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych odbędzie się z wykorzystaniem systemu informatycznego. Corocznie doskonalimy miejską ofertę edukacyjną, by w proponowanym standardzie kształcenia i opieki, oprócz dbałości o wiedzę i umiejętności, stwarzać uczniom sprzyjające warunki do zabawy, nauki oraz dbać o ich bezpieczeństwo.

Do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane są:

<ol "1"="" type="">
 • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,

 • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.


 

Przedstawiamy Państwu informację
na temat zasad prowadzonego naboru na rok szkolny 2021/2022

ZGŁOSZENIA DZIECI OBWODOWYCH
rejestracja dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

 • W dniach od 22 lutego 2021 r. godz. 800 do dnia 12 marca 2021 r. godz. 1500 rodzice/opiekunowi prawni zgłaszają dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły.

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem rodziców, tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie pierwszej w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Zgłoszenia dziecka można dokonać przez:

<ol "1"="" type="">
 • system elektroniczny,
  lub

 • pobierając druk ze szkoły,
  lub

 • pobierając druk ze strony internetowej szkoły.

Formularz zgłoszenia dziecka obwodowego będzie dostępny do wypełnienia po uruchomieniu strony internetowej dostępnej pod adresem: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska

OBWÓD SZKOŁY

Obwody publicznych szkół podstawowych reguluje Uchwała Nr V/38/19 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 11 marca 2019 r.
Wykaz ulic należących do obwodu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Białej Podlaskiej.

REKRUTACJA NA WOLNE MIEJSCA
DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do innej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Biała Podlaska uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022.

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Link do systemu rekrutacji będzie również dostępny na każdej stronie publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez miasto Biała Podlaska. Rodzice będą zobowiązani do podania krok po kroku danych zgodnie z formularzem wniosku i wybrania maksymalnie trzech szkół podstawowych wg własnych preferencji po zapoznaniu się z pełną ofertą placówek.

System rekrutacji zostanie uruchomiony dnia 15 marca 2021 roku o godz. 800
https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska

SKŁADANIE WNIOSKÓW

 • Etap składania wniosków rozpocznie się od 15 marca 2021 r. od godz. 800 i będzie trwał do 30 marca 2021 r. do godz. 1500.
  Rodzice mają możliwość rejestracji wniosków kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych do dnia 30 marca 2021 r. do godz. 1500.

Po tym terminie system zostanie zamknięty.
Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały kłopoty w obsłudze systemu otrzymają pomoc w wybranej placówce. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.

Sposób dostarczenia wniosku:
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami będzie można podpisać cyfrowo używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego (nie będzie wtedy potrzebna osobista wizyta w placówce) lub w przypadku nieposiadania podpisu cyfrowego wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami (dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) należy dostarczyć do szkoły podstawowej pierwszego wyboru.

PUBLIKACJA LIST
KANDYDATÓW ZAKWALIFIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

 • 9 kwietnia 2021 r. o godz. 1300 zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych szkół podstawowych

POTWIERDZENIE WOLI

 • W dniach od 9 kwietnia od godz. 1300 do 14 kwietnia do godz. 1500 rodzice dzieci zakwalifikowanych będą zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu dziecka do szkoły podstawowej, do której dziecko zostało zakwalifikowane poprzez:

 • <ol "1"="" type="">
 • w przypadku posiadania podpisu cyfrowego w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego,
  lub

 • wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty placówki,
  lub

 • wysyłając potwierdzenie pocztą,
  lub

 • bezpośrednio w placówce.

Z uwagi na ograniczenia epidemiczne zaleca się potwierdzenie woli w punktach 1-3.

UWAGA RODZICE!
Brak potwierdzenia woli przez rodzica w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole.

PUBLIKACJA LIST
KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH

 • W dniu 16 kwietnia 2021 r. o godz. 1300 zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych szkół podstawowych.

UWAGA RODZICE!
Wyniki postępowań rekrutacyjnych będą dostępne po zalogowaniu na konto rodzica w elektronicznym systemie rekrutacji, na stronach internetowych oraz bezpośrednio w szkołach w widocznym miejscu tak, aby nie było potrzeby wchodzenia do szkoły.