PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA

realizowany w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Białej Podlaskiej.

Od 4 kwietnia 2003 r. należymy do Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Jesteśmy SZKOŁĄ PROMUJĄCĄ ZDROWIE - preferującą zdrowy styl życia, pomagającą uczniom we wszechstronnym ich rozwoju, zapewniającą specjalistyczną opiekę pedagogiczną, psychologiczną i medyczną, oferującą szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych, otwartą i nastawioną na współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
Tworzymy szkołę, w której wszystkie podmioty procesu edukacyjnego będą świadomie współdziałać w kierunku harmonijnego i twórczego rozwoju dziecka.

Główne cechy SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE to:

1. Edukacja prozdrowotna w ramach programu nauczania i wychowania.
2. Uwzględnienie zdrowia w życiu szkoły - tzw. etos zdrowia w szkole – troska o dobre samopoczucie uczniów i pracowników.
3. Współdziałanie szkoły z rodziną i społecznością lokalną.

Główne cele SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE:

SZKOŁA

PROMUJĄCA

ZDROWIE

Liderzy programu

Wicedyrektor Ewa Majewska – koordynator szkolny
Monika Chmiel – Pacyńska - koordynator zespołu
Anna Kozak – członek zespołu

Cel strategiczny programu

Kształtowanie motywacji, wiedzy i umiejętności zdrowego stylu życia, a także podejmowanie działań na rzecz zdrowia własnego i innych.

Do realizacji w ramach szkolnego „Programu Promocji Zdrowia” na rok szkolny 2015/2016 przyjęto następujące kierunki działań:

 1. Popularyzowanie zasad zdrowego stylu życia w zakresie:

 2. Zapobiega chorobom zakaźnym poprzez propagowanie szczepień ochronnych.

 3. Propagowania zasad higieny i profilaktyki próchnicy zębów.

Za cele szczegółowe uznano:

W związku z powyższym do realizacji w roku szkolnym 2015/2016 przyjęto następujące projekty, akcje oraz programy edukacyjne:

Sposoby realizacji programu.

Przewidywane efekty realizacji programu

 1. Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu:

 2. Wykształcenie wśród uczniów umiejętności właściwego zachowania w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu.

 3. Wyrobienie i utrwalenie nawyków higienicznych.

 4. Rozbudzanie zainteresowań rekreacyjno – sportowych.

 5. Wykształcenie nawyków zdrowego odżywiania.

 6. Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych.

 7. Integracja oraz kształtowanie umiejętności pracy w zespole.

 8. Wyrobienie umiejętności prezentowania efektów swojej pracy.


>> Listek <<