Uroczyste przyznanie szkole

"C E R T Y F I K A T U   W O J E W D Z K I E J   S I E C I
S Z K    P R O M U J C Y C H   Z D R O W I E"

Lublin, dn. 04 kwietnia 2003 roku