14 października 2020 roku
zmiana organizacji pracy szkoły


      Dzień 14 października jest obchodzony corocznie jako Dzień Edukacji Narodowej. Działając na mocy Zarządzenia nr 51/2020 Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej z dnia 25 września 2020 roku w sprawie organizacji dnia 14 października 2020 roku dzień 14 października 2020 roku (środa) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkole.
      W tym dniu nauczyciele organizują zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godzinach od 730 do 1630. Rodzice, których dzieci będą korzystać z zajęć opiekuńczych zobowiązani są wypełnić Wniosek, który dostępny jest u nauczycieli świetlicy szkolnej. Kompletnie wypełniony Wniosek zostawiamy do dnia 13 października u nauczyciela świetlicy szkolnej.

Podstawa prawna: Art. 74. ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) ustanawiam organizację pracy szkoły w dniu 14 października 2020 roku.