"DROGA DO SUKCESU"

       Biała Podlaska, w odpowiedzi na ogłoszony przez Lubelskiego Kuratora Oświaty konkurs na regionalne lub lokalne programy wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r., pod nazwą „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”, złożyła wniosek aplikacyjny o środki finansowe. Został on tak dobrze przygotowany, że nasze miasto otrzymało największą dotację w województwie lubelskim. Program jest realizowany również przez naszą szkołę jako program „Droga do sukcesu”. To forma zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjnej doskonalących opanowanie standardów egzaminacyjnych w zakresie edukacji humanistycznej i matematyczno – przyrodniczej. Skierowany jest szczególnie do dzieci pochodzących z rodzin o niskich dochodach, z problemami wychowawczymi oraz pochodzących z terenów wiejskich. Zaplanowane działania będą odbywały się na terenie naszej szkole w okresie: wrzesień – listopad 2007 r. Uczestniczy w nim 416 uczniów naszej szkoły z klas II – VI.

    Udział w powyższych zajęciach umożliwi:

  1. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, mających problemy w nabywaniu podstawowych umiejętności szkolnych i stworzenie szansy odniesienia sukcesu edukacyjnego dla dzieci pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej,

  2. stworzenie lepszych warunków edukacji dzieciom pochodzącym z rodzin o niskich dochodach, patologicznych oraz pozbawionych dostępu do komputera i Internetu,

  3. niwelowanie dysproporcji między młodzieżą pochodzącą z różnych środowisk,

  4. przygotowanie uczniów do sprawdzianu po kl. VI poprzez kształcenie umiejętności określonych w standardach egzaminacyjnych,

  5. uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych poprzez wykorzystanie technologii informacyjnej,

  6. podniesienie poziomu nauczania, jakości pracy szkoły, wyników sprawdzianu klas VI,

  7. integrację działań prowadzonych przez szkoły podstawowe na terenie miasta Biała Podlaska.

Zajęcia pozalekcyjne
z wykorzystaniem technologii informacyjnej doskonalące opanowanie standardów egzaminacyjnych
- Edukacja matematyczna -
klasa IV

klasa V

- Edukacja polonistyczna -
klasa III

klasa IV

- Edukacja przyrodnicza -
klasa VI