Rekrutacja do szkolnych oddziałów przedszkolnych 2022/2023
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ
21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 30, tel./fax 83 343 37 67

Szanowni Rodzice dzieci w wieku 5 i 6 lat ubiegający się o miejsce
w szkolnym oddziale przedszkolnym w roku 2022/2023

    Informuję Państwa, że rekrutacja do szkolnych oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się 01.03.2022 roku od godz. 800 i trwać będzie do 16.03.2022 roku do godz. 1500. Będzie odbywać się przez system elektroniczny Vulcan. Link do systemu będzie dostępny na naszej stronie internetowej.

Wszelkie informacje na temat prowadzonego postępowania rekrutacyjnego
będą przekazywane Państwu na bieżąco.

dn. 28.01.2022 r.
Violetta Chmielewska
Dyrektor Szkoły

Szanowni Rodzice dzieci ubiegających się o miejsce
w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2022/2023

     Mając na względzie przyjazną organizację dopełnienia czynności rekrutacyjnych zwracam się do Państwa z prośbą, by w przypadku kiedy będziecie potrzebowali Państwo wsparcia pracownika szkoły w dokonaniu elektronicznej rejestracji Wniosku umówili się Państwo na godzinę dokonania tych czynności. W takiej sytuacji proszę o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły – nr tel. 83 343 37 67 – sekretarz szkoły uzgodni z Państwem godzinę spotkania.

Pakiety druków dokumentów rekrutacyjnych w formie papierowej możecie Państwo odebrać od dnia 1 marca 2022 roku (wtorek) ze „Strefy dla rodzica” usytuowanej w wejściu głównym do szkoły.

Rekrutacja potrwa od dnia 1 marca, godz. 800 do 16 marca, godz. 1500 2022 roku.

Preferowaną formą rekrutacji jest samodzielne wypełnienie elektroniczne dokumentów rekrutacyjnych w systemie dostępnym na stronie internetowej szkoły. Proszę dokładnie wypełnić wszystkie pola dokumentów. Dokumenty rekrutacyjne muszą być podpisane przez obydwojga rodziców/prawnych opiekunów, wydrukowane i przyniesione do szkoły. Jeżeli nie możecie Państwo wydrukować wypełnionego elektronicznie dokumentu w domu, dokonamy tej czynności w szkole, ale obecność Państwa w szkole będzie potrzebna w celu złożenia podpisów.

Przypominam Państwu, że o przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego nie decyduje kolejność zgłoszeń, a kompletność dokumentacji oraz liczba uzyskanych przez kandydata punktów.

Życzę powodzenia w naborze.

dn. 23.02.2022r.
przewodnicząca szkolnej komisji rekrutacyjnej
Ewa Majewska


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do i oddziałów przedszkolnych       Pobierz.pdf

Kryteria rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych       Pobierz.pdf


Nabór elektroniczny do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023

Link do systemu rekrutacji (kliknij na obrazek)

Kryteria punktowe

Na potrzeby elektronicznego systemu rekrutacji dzieci przyjęto wartość punktową:
  - za zamieszkanie na terenie miasta Biała Podlaska – 500 punktów,
  - 75 punktów za kryterium wynikające z Ustawy Prawo oświatowe.

Kryteriów ustawowych jest 7 i każde z nich ma taką samą wartość:
   1) wielodzietność rodziny kandydata;
   2) niepełnosprawność kandydata;
   3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
   4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
   5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
   6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
   7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria miejskie reguluje Uchwała Rady Miasta Nr XXXII/4/22 z dnia 11 lutego 2022.

Szanowni Państwo …

Zapisy dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych są naturalnym elementem organizacji wychowania przedszkolnego. Poniżej przedstawiamy Państwu informację na temat zasad prowadzonego naboru na rok 2022/2023. Corocznie doskonalimy miejską ofertę edukacyjną, by w proponowanym standardzie kształcenia i opieki, oprócz dbałości o wiedzę i umiejętności, stwarzać dzieciom sprzyjające warunki do zabawy, nauki oraz dbać o ich bezpieczeństwo.
Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym  oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie od 01.02.2022 r. do 21.02.2022 r.

WAŻNE!

Nabór na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym rozpocznie się 1 marca 2022 r. Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego po raz pierwszy lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola/oddziału przedszkolnego, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Etap składania wniosków rozpocznie się
od 1 marca 2022 r. od godz. 8.00.
i będzie trwał do 16 marca 2022 r. do godz. 15.00.

Rodzice mają możliwość rejestracji wniosków kandydatów do oddziału przedszkolnego do 16 marca 2022 r. do godz. 15.00. Po tym terminie system zostanie zamknięty.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały kłopoty w obsłudze systemu, otrzymają pomoc w szkole.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.
Rodzice będą zobowiązani do podania krok po kroku danych zgodnie z formularzem wniosku i wybrania czterech oddziałów przedszkolnych/ przedszkoli wg własnych preferencji. Zanim podejmiecie Państwo decyzję, będziecie mogli zapoznać się z pełną ofertą każdego oddziału przedszkolnego/przedszkola.

Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryterium ustawowego       Pobierz.pdf

Sposób dostarczenia wniosku:
1)  wypełniony wniosek wraz z załącznikami będzie można podpisać cyfrowo używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego - nie będzie wtedy potrzebna osobista wizyta w placówce lub
2) w przypadku nieposiadania podpisu cyfrowego wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami (dokumentami i  oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) należy dostarczyć do szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym/przedszkolem pierwszego wyboru.

WAŻNE!

25 marca 2022 r. o godz. 13.00 zostanie opublikowana lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

WAŻNE!

W dniach od 25 marca od godz. 13.00 do 31 marca do godz. 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych będą zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu dziecka do  przedszkola/oddziału przedszkolnego do którego dziecko zostało zakwalifikowane poprzez:
1) w przypadku posiadania podpisu cyfrowego w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego  lub
2) wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty placówki  lub
3) wysyłając potwierdzenie pocztą lub
4) bezpośrednio w placówce.

Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

W dniu 4 kwietnia 2022 r. o godz. 13.00
zostanie opublikowana
lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

 

Wyniki postępowań rekrutacyjnych będą dostępne po zalogowaniu na konto rodzica w elektronicznym systemie rekrutacji oraz bezpośrednio w placówkach.

 

PODSTAWY PRAWNE:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.);
  2. Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019, poz.1737);
  3. Uchwała NR XXXII/4/22 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę miejską biała podlaska oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów;
  4. Zarządzenie nr 19/22 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 24 stycznia 2022 r. w  sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Biała Podlaska.